torsdag 14 november 2013

Rebalansering

De allra flesta som investerar pengar på kapitalmarknaden i form av aktier, obligationer, fonder etc har i år fått en mycket god avkastning på pengarna. Faktum är att svenskarnas finansiella förmögenhet  numera är större än någonsin. Dags att bunkra upp bubblande drycker, för vi är rikare än någonsin.

Jag tror också många börjar känna en liten oro komma smygande i magen. Hur lång tid skall börsuppgången pågå? När tar det stopp och går ned? Men så länge det går upp så vill man ju vara med på festen?

I denna situation så är det lätt att säga att man ska äga så mycket aktier man bara kan när det går upp och sedan när det går ner hoppa av i nedgången. I teorin helt rätt att göra och skulle leda till fenomenal avkasnting med tiden. Praktiken och verkligheten desto svårare. lätt hänt att inte sälja på toppen och när man sedan sålt på vägen ner kan man ge sig sjutton att det vänder upp sedan igen kraftigt.

Det jag i denna situtation när nu börsen har gått bra ett tag och optimismen åter börjar flöda och det till och med kanske börja pratas om en och annan aktie i fikarummet igen. Då om något är det dags att börja tänka på diversifiering och rebalansering. 

Diversifiering handlar ju om att inte lägga alla ägg i samma korg. Vill man äga aktier, så äger man några olika. Sedan fundera på hur mycket man skall binda i aktier, räntebärande och reala tillgångar. 

Rebalansering handlar om att leva efter det man faktiskt tänkt. 

Låt säga att man gick in i 2013 med 50% av sitt sparande i form av aktier och 50% i form av ränteplaceringar. En medveten strategi och riskval. Aktierna i år kanske har avkastat 25% och räntetillgångarna 2% (i bästa fall). Situationen blir då att vi idag då sitter med 55% av våra tillgångar i aktier och 45% i räntebärande. Utan att vi har gjort någonting så har vår riskbenägenhet ökat och vi är i högre grad exponerade mot börsen. Eftersom börsen dessutom gått upp så kraftigt kan man också anta att risken mot för ett år sedan ökat en del. Vår risk är alltså klart högre idag. Börsen kommer ge förmodat sämre avkastning framåt och vi är samtidigt mer exponerade mot börsen.

Rebalansering handlar dom att återställa sitt riskval. En passiv strategi är att återställa till det ursprungliga läget dvs 50/50 och vi då säljer av aktier och köper räntebärande för pengar så vi igen får 50/50. Vill man ta en mer aktiv strategi så kanske vi nu när börsen gått upp rejält väljer att minska ner aktiedelen till 40% och räntor till 60%. Fortsätter å andra sida börsen upp var ju detta ett mindre lyckat val.

Jag skulle nog säga att ett klokt val i förhållande mellan räntor och aktiedel är något som passar de allra flesta och genom regelbunden rebalansering efter de finansiella marknadernas upp och nedgångar skapar med tiden en god riskjusterad avkastning, till en förhållandevis godtagbar risk. Okej det är ingenting du kommer bli stenrik på, men helt okej avkastning då du köper lite aktier när börseen står lågt och säljer av lite när den står högt utan att direkt behöva tänka och ta stora "alexanderhugg".

onsdag 13 november 2013

Tankar om Avanzas förändring till bolånebank

Dagens snackis i finanspressen och en kommentar hos Cornucopia är att ”spararnas bank” Avanza lanserar bolån. Det är ett strikt bolån där man behöver uppfylla ett antal krav. För det första måste man ha finansiella medel insatt hos Avanza på 3Mkr och därmed kvalificera in som Private banking kund. Det andra villkoret är att du minst måste ta ett bolån på 1mkr och som mest 10 Mkr. Ditt bolån får också vara högst 50% av marknadsvärdet på din bostad. Man kan väl säga att det är kategorin ”välbeställd i Täbyvilla” som är målgruppen.  Uppfyller man dessa villkor kan man få räntan reporätan +0,99%. Inte möjligt att pruta.

Lanseringen av Avanzas bolån kan ses i ljuset av att Avanza som en av få större banker har ett inlåningsöverskott. Dvs kunder har mer insatta pengar på banken är vad man har lån hos banken. Hos de andra storbankerna råder en omvänd situation vilket då medför att banken måste vända sig till kapitalmarknaden för att låna upp pengar förutom att placera kundernas inlånade medel.

Enligt senaste kvartalsrapport så har Avanza kundlinlåning på 17 Mdr och en kundutlåning på 3,13Mdr. Av Avanzas inlåning är 4,64Mdr placerade på externa konton (hos Avanza kallas detta sparkonto+). De externa medlen behöver ju Avanza inte placera själv utan med störst sannolikhet kan man ta ut en liten avgift från de externa bankernas som har spakonto+ hos Avanza. Här uppstår inget placeringsproblem utan Avanza kan kanske tjäna 0,2% eller liknande på kapitalet som är placerade hos de externa bankerna. Ett räntenetto på +9,28Mkr.

Dock så sitter Avanza med 12,36Mdr i inlånade pengar och lånar ut 3,13Mdr. Dvs 9,23mdr måste placeras hos andra banker eller hos riksbanken. Här uppstår problematiken för Avanza att tjäna pengar ( eller rättare sagt undvika att förlora pengar) . En placering hos Riksbanken ger en ränta på 0,25% idag och för att inte som bank skämma bort sig fullständigt så ger Avanza en ränta på sitt egna sparkonto på idag 0,65% vilket är ungefär som storbankerna. En förlustaffär för Avanza att göra så. Placerar man istället i interbankmarknaden ”över natten” är idag Stibor TN idag ca. 1%. Räknar vi strikt på Riksbankens reporänta så gör Avanza ett räntenetto på minus 12Mkr.  Räknar vi med Stibor TN så ger det ett positivt räntenetto på 32Mkr

Dock så har man ju ett väldigt fint räntenetto för de första 3,13Mdr i insatta medel då man här har en kundutlåning att matcha emot (kunder som belånar sina aktier). 0,65% i inlåningsränta och kanske i genomsnitt (jag höftar) 5,5% i utlåningsränta. Räntenetto för Avanza +151,8Mkr.

Summa på mitt hypotetiska exempel: 193Mkr i räntenetto. Total avkastning på kundernas insatta pengar i detta hypotetiska exempel blir således en ränta på 1,1%  Observera här före alla typer av kostnader.

Då över till finessen när det gäller Bolånen. Avanza har ställt upp ett maxtak på 1,5Mdr i total utlåning och räknar med att denna kvot snabbt ska bli uppfylld. Vad skulle detta få för följdverkningar?

För det första så kan man flytta bort 1,5Mdr av inlåningsöverskottet som i mitt exempel ovan från riksbanksplaceringen. Det ger en minskad intäkt på 5,25Mkr. Räntenettot på utlåningen blir dock idag 1,99%-0,65%=20,1Mkr. Summa summarum ett ökat räntenetto för Avanza om cirkus 15Mkr.  Utan några direkt ökade kostnader, då lånet verkar skötas som någon form av värdepapperslån.

Observera att jag i detta hypotetiska exempel enbart räknat på Kundmedel. Avanza har också ett eget kapital att förvalta för att leva upp till kapitaltäckningskrav, vilket ej är beaktat här.

En lite märklig egenhet finns i Avanzas redovisning upptäckte jag också.  I sin senaste kvartalsrapport redovisar man att det finns 19300 Private bankingkonton med sparkapital på 42,2Mdr (mestadels i aktier kan jag tro). Vilket då skulle ge en genomsnittsbehållning på knappt 2,2Mkr…..när kravet på kontot är 3mkr?


MediaCreeper