måndag 11 augusti 2008

Tankar om valutor


Valutor är någonting som i högsta grad påverkar investeringar av olika slag samtidigt som det är mycket, mycket svårt att förutse hur olika valutor kommer röra sig den kommande tiden. Senaste veckan har t.ex. dollarn stärks förhållandevis mycket mot SEK osv. så intresset för valutaexponering har nog hux flux ökat nu igen så det kanske känns som aktuellt med lite valutatankar.

I generella termer tycker man inte skall lägga för mycket krut på valutor då det är en marknad som är mycket svår att direkt ha någon uppfattning om och det är också mycket svårt att dessutom tjäna pengar på valuta även om man kanske skulle ha rätt uppfattning. Valutamarkanden är enorm och den är synnerligen likvid och välanalyserad. Valutamarknaderna är betydligt större än aktiemarknaden t.ex. Varje dag säljs och köps det enorm mängder av olika valutor. Vad som styrpriset på en viss valuta är inte alltid helt lätt att förstå sig på. Även om hög tillväxt, hög ränta och sunda statsfinanser teoretiskt sett skulle leda till starkare valuta och självklart det omvända förhållandet. USA har nog mycket att skylla sig själva för att dollarn har tappat så mycket i värde. Det finns också fler ibland konstlade priser där olika valutor kanske har en fast växelkurs mot varandra mot att det egentligen borde vara så att en vsis valuta borde stärks i förhållande till den andra. Jag tror att fler än en riksbankschef har ägnat en tanke på peggen mellan Kinas Yaun och amerikanska dollarn.

Även om valutor inte bör vara styrande för investeringar kan det däremot vara nyttigt att ha en förståelse för hur valutor påverkar olika företag för det kan skilja sig ganska mycket hur det ser ut från företag till företag. Dels så finns det företag som påverkar generellt sett lite av valutor. Exempel på sådana företag är ett företag som finns i Sverige och har produktion, försäljning osv. här i landet alena. Ett sådant företag påverkas mycket marginellt av valutor och möjligtvis kan det ligga en viss risk i om det landet valuta försvagas väldigt mycket. En sådan situation kan lätt leda till en allt mer tilltagande inflation och högre räntor vilket kanske påverkar företagets kunders köpkraft samt att det minskar resultatet tillfölj av dyrare finansnetto om företaget är belånat. Men det är främst en fråga om indirekta exponeringar.

Sedan finns företag med mycket stor valutaexponering dvs ett företag som t.ex. tillverkar varor här i Sverige och som sedan exporterar sina varor för att t.ex. säljas i USA. Skulle då dollarn sjunka kraftigt så medför detta att företaget ställs inför valet att antingen höja sina priser alt. att man får sämre marginaler. Ingendera är egentligen trevliga val. Ett exempel på företag som varit drabbat av just denna problematik är Volvo PV som har mycket försäljning i USA. För Volvo PVs del har de senaste årens kraftiga dollarförsvagning gröpt ur alla form av lönsamhet och verksamheten går idag med stora förluster. En stor del a problemen går att koppla till att företaget säljer mycket i USA och tillverkar mycket i Sverige. Ett företag som Atlas Copco har i mångt och mycket likartade problem meen helt klart är det så att efterfrågan på gruvutrustning och kompressorer varit större än större än efterfrågan på stora svenska bensinslukande personbilar varit i USA.

Givetvis finns det också företag med omvänd exponering när det exempelvis gäller dollar dvs ett företag som köper in produkter i dollar men som sedan har försäljning i Sek eller Euro. Ett exempel på företag som gynnats kraftigt av de senaste årens dollarfall är Hennes & Mauritz men även SSAB som har de flesta av sina råvaruinköp som man tecknar på konrakt skriva i dollar. SSAB är ett dolar som gynnats enormt de senaste åren av i mångt och mycket konstant fallande dolla och en numera nästan aldrig sinande efterfråga på stål. Nu har ju också SSAB till viss del hedgat sig bort från risken med stigande dollar genom att köpa upp en kandensiskt/amerikanskt företag och därmed ökat sin produktion och försäljning på den nordamerikanska kontinenten. Det är inte helt ologiskt att HM och SSAB inte hängt med i den senaste tidens ganska kraftiga börsuppgång tillskillnad mot företagen som är vinnare på den senate tidens dollarförstärkning.

Det finns också företag med "omräkningsexponering" (tror knappast det ordet finns i SAOL) dvs man tillverkar och säljer varor i samma land men där en stor del av försäljningen sker i en annan valuta. Ett bra exempel på ett sådant företag är AssaAbloy samt också Securitas. AssaAbloy har mycket försäljning i dollar men man har också mycket tillverkning i dollar följden blir vid en dollarförsvagning givetvis att företagets vinster minskar i redovisningsvalutan Sek, dessutom krymper till viss del balansräkningen och bolagets egna kapital men företaget har inga problem med att hålla uppe sina marginaler och tjäna pengar. Man kan mao lätt luras och tro att ett resultat egentligen är bättre eller sämre än vad det egentligen är om man räknar bort omräkningseffekterna. Sådana företag är i mångt och mycket trevliga tycker jag då man slipper oroa sig för marginalen annat än i "kärnaffären" med efterfrågan på bolagets produkter som i fallet AssaAbloy eller tjänster som i fallet Securitas.

Det finns också företag som vars varor säljs och köps i en viss valuta (främst dollar givetvis) fast varor egentligen kanske inte säljs i USA. Exempel på sådana företag är gruv och oljeindustri men även också skogsmassa. Många gånger leder en dollarförsvagning till ökade priser på råvarorna om efterfråga är konstant och även tvärt ofta fallandepriser om efterfrågan är konstant om dollarn skulle stärkas. Sedan kan ju konspiratoriskt resonera om huruvida det är oljan som styr dollarn eller tvärt om…

Så sammanfattningsvis tycker jag man skall bry sig mycket lite om valutasvängningar men däremot bör man vara försiktig med bolag som ä kraftigt valutaexponerade och som dramatiskt kan få sin lönsamhet beskuren av förändringar som i mångt och mycket ligger utom företagets möjlighet att påverka. Ett bra portföljtips kan vara att köpa aktier som har motvänd exponering dvs ett företag som gynnas av ett dollarfall och ett företag som missgynnas av det samma. På så sätt kan man genom portföljtänkande hedga bort en del osäkerhetsmoment i valutor och oberoende av hur valutorna utvecklas så både gynnas och missgynnas man och genomsnittutvecklingen blir förhoppningsvis god. En kraftigt ensidigt exponerad aktieportfölj (givetvis kan det vara obligationer och reala tillgångar också) kan bli problematisk om man har fel uppfattning om valutarörelser eller att man helt enkelt kanske "glömt bort" att ett företagets resultat de senaste åren varit dopande eller underutvecklade tillföljd av valutor.

På bild, "forsen" i jämte "skutan"

7 kommentarer:

 1. Bra skrivet. Självklart måste man i sin portfölj gardera sig mot valutasvängningar. Med utgångspunkten att aktieägarna har väldiversifierade portföljer tycker jag därför illa om när enskilda företag "gamblar" på valutamarknaden genom att köpa försäkringar mot exempelvis en svagare dollar. Effekten av detta blir ju då att jag som aktieägare trots mina försök att diversifiera får en väldigt ensidig valutaexponering.

  SvaraRadera
 2. Intressant disskussion. Hur får man reda på vilka valutor bolagen är exponerade mot? Säkert i deras årsredovisningar men det vore grymt om det fanns någon översiktsbild med ex. alla A-bolag och dess största valutaexponeringar. Någon?

  SvaraRadera
 3. Nja jag håller inte riktigt med dig Martin. En Styrelse och ledning skall verka för alla aktieägares bästa och i vissa fall kan det vara mycket klokt att Hedga valutor i ett företag för att ex. säkra investeringskalkyler och större långsiktiga order.

  Anonym> Vissa mäklarfirmor kan säkerligen distribuera en sådan lista till sina kunder. ibland har jag på olika forum sett sådana listor ute bla. från carnegie. Informationen finns allt som oftast i företagens årsredovisningar.

  SvaraRadera
 4. Cristoffer: Men jag menar att om företaget ska agera för ägarnas bästa så måste de utgå från att de är rationella nog att ha en diversifierad portfölj och då är dylika försäkringar skadliga. Det bästa är om företaget koncentrerar samtliga medel på vad man gör bäst; sin kärnverksamhet. I det långa loppet kommer nominella variabler som växelkurser och inflation ändå inte spela någon roll för företagets utveckling i reala termer.

  Men jag förstår ju om exempelvis en VD som köpt in sig tungt i "sitt" företag och därmed inte har en diversifierad portfölj tycker att det är rationellt att hedga valutor.

  SvaraRadera
 5. mycket aktuell fråga nu när det händer lite med dollarn. jag har inte i dagsläget analyserat enskilda bolags valutarisker utan mer funderat på vad en eventuell dollarförstärkning skulle göra för sveriges konsumenter, mycket intressant faktiskt...

  SvaraRadera
 6. Finansmannen> Dollarns utveckling påverkar i högsta grad oss svenska konsumenter. Spontant skulle jag säga att en kraftig dolalrförstärkning ökar inflationen vilket kanske kan leda till högre räntor och minskad konsumtion men i gengäld så ökar det de svenska exportföretagens konkurrenskraft.

  SvaraRadera
 7. Cristoffer> Jo så har utfallet av en dollarförstärkning snurrat i mitt huvud också. Det skulle både bidra till en konjunkturförstärkning och en konjunkturförsämring. Konjunkturförsämring pga minskad köpkraft mm, och konjunkturförbättring pga mindre arbetslöshet pga ökad export.

  Jag hoppas på en låg inflation i framtiden men jag avskyr hög arbetslöshet ännu mer än en hög inflation.

  SvaraRadera

MediaCreeper