måndag 23 augusti 2010

Ratos av idag

Ett av bolagen som avlämnat kvartalsrapport under föregående vecka när jag befann mig i den svenska fjällvärlden är investmentbolaget Ratos. Så i brist på andra uppslag att skriva om ikväll så får det bli Ratos denna gång. Det ligger givetvis i sakens natur att kvartalsrapporter för investmentbolag kanske inte direkt är de mest spännande tillställningarna i dramatikens värld, i vart fall inte de investmentbolag som mestadels har noterade innehav. Ratos har som bekant onoterade innehav och då kanske spänningsgraden i kvartalsrapporter stiger från en romantisk komedi till ett sömnigt drama för att tala filmspråk.

Som skrivits flera gånger innan så består Ratos värde i att man tar del av innehavens vinster i form av utdelningar och andra kapitalöverföringar samt förhoppningsvis så uppstår exitvinster i form att man säljer sina innehavsbolag till ett högre pris än vad man en gång i tiden köpte bolaget för. Bolagets resultaträkning blir i dessa redovisningstider förhållandevis ojämn. Särskilt exitvinster är ju inte något som kommer i en jämn följd kvartal för kvartal. Ratos har ett medelsiktigt ägande som normalt sett kanske ligger på 6 år i medel eller något omkring detta. Med ca. 20 innehav i portföljen så skall alltså genomsnittet av köp-försäljningar av bolag ligga omkring 3 bolag per år. Köp kvoten för i år börjar fyllas med försäljningarna var noll förra året och en hitedags iår.

Riskerna som Ratos utsätter sig för är ju mångfacetterade. Man har en risk i form att innehavsbolagen tjänar betydligt mindre pengar, sedan har man en krasst finansiell risk i innehavsbolagen då nettoskulderna ofta är förhållandevis höga och här är man räntekänslig och allt det där andra som hör med att låna pengar. Sedan så har man givetvis risker i att man själva transaktionsmarknaden inte är så bra i framtiden dvs att företag helt sonika blir billigare. Men det har denna bloggs läsare säkerligen koll på.

Jag tänkte göra en övergripanderiskjämförelse mellan den senaste kvartalsrapporten nu för det andra kvartalet 2009 och nu då 2010.

Om vi börjar med moderbolaget dvs ”Ratos” så är skillnaden förhållandevis stor. För ett år sedan så hade moderbolaget en nettokassa på 2,9Mdr i den senaste kvartalsrapporten var nettokassan nere på ca. 300mkr. Lägger vi sedan till att Ratos nu håller på att slutför ett antal förvärv samt har håller på att sälja Haglöfs så är nettokassan idag ung. 0. Inga pengar på banken men heller inga skulder. Om man vill dela ut pengar till aktieägarna så måste man antingen, utnyttja sina kreditlöften eller genomföra någon försäljning. Ratos har ett kreditlöfte på idag 3,5mdr. Vilket motsvarar ung 22kr per aktie. Avrundar vi lite slarvigt så innebär detta att Ratos har råd att dela ut samma utdelning som man gjorde senast i två år till samt betala löner till sina anställda. Sedan är det stopp och belägg och pengar måste antingen delas ut från innehav eller innehav måste avyttras.

Om vi övergår till innehaven så värderas dessa i Ratos bokförning till 21,1 Mdr mot 20,2 Mdr för ett år sedan. Räknar vi in kassan idag och kassan för ett år sedan så var eget kapital 93kr mot 87kr idag. Då bör man dock betänka att Ratos delat ut 9,50kr per aktie. Haglöfs är nu under försäljning och när den försäljningen är stängd s gör Ratos en reavinst på 765Mkr mot bokfört värde. Något som då höger Ratos egna kapital med ung. 3kr per aktie. Procentuellt har Haglöfs varit en mycket bra affär för Ratos men i kronor räknat så är/var det ett av bolagets mindre innehav numera.
Den sammanlagda omsättningen i innehavsbolagen är ungefär lika mot fjolåret men däremot så har de sammanlagda kostnaderna sänks markant så de löpande vinsterna är klart bättre i år än under fjolåret även om det inte är frågan om några toppvinster ännu. Som alltid är det en del surdegar och några guldkorn.

En sak är dock en markant skillnad mott fjolåret. Den sammanlagda nettoskulden i innehavsbolagen ligger idag på ca. 14,5Mdr för ett år sedan så var nettoskulden 18,5Mdr. Ratos olika innehav har således ”amorterat” av 4Mdr, eller hela20% av skuldbördan under de senaste 12 månaderna. För att tala villaägarspråk så har amorteringstakten varit på 5 år. En del av förklaringen ligger i att Ratos moderbolag har tillskjutit pengar i flera innehav men då även att innehavens kassaflöden har betalat skulder. Den finansiella risken i Ratos är idag betydligt lägre än tidigare. Ratos innehavsbolag omsätter idag omkring 45 Mdr på helårsbasis och nettoskulden var som sagt 14,5mdr. Fler större börsnoterade företag har större skuldbörda än Ratos (som koncern). Jag vill nog påstå att relativt sett historien så stor Ratos innehav idag starka finansiellt, men moderbolaget är svagare än på flera år.

Aktien då? Räknar vi med att Ratos fortsätter avkasta 20% om året så kan man teoretiskt beräkna den långsiktiga avkastningen per aktie till ung 18kr per år uthålligt med dagens balansomslutning. Mot dagens ca. 200kr i aktiekurs så innebär detta en ränta på pengarna om 9% per år. Det är inte speciellt billigt kan jag tycka men ändå bättre än bankboken. Säkerligen finns en stor möjlighet i att aktien kan komma att bli billigare på börsen. Särskilt då om Ratos presterar få försäljningar och moderbolagets finansiella situation blir lite mer trängd.

3 kommentarer:

  1. Det jobbiga tycker jag är att om man drar bort Goodwill och Immateriella så har Ratos inget eget kapital..

    SvaraRadera
  2. Du som följt Ratos ett tag... I deras redovisning så redovisas alltid dels det konsoliderade resultatet för innehaven och dels exitvinsterna. Det jag har funderat över är vilket värde som faktiskt skapas för moderbolagets aktieägare. Resultatet i innehavsbolagen kommer inte oss till gagn så vida det inte delas ut. Alltså borde det bara vara intressant för oss hur stort flödet är från innehaven samt de exitvinster som görs. Några tankar kring detta? Hur ska man ställa sig till innehavens konsoliderade resultat, bara använda som vägledning vid värdering av det värde som kan skapas vid exit?

    SvaraRadera
  3. En intressant betraktelse angående bokförtvärde och exitvinster är att om Ratos alla företag skulle få samma förhållande mellan dessa storheter som Haglöfs hade vid försäljning skulle portföljen värderas till 64Mdr, nästan 2ggr dagens börsvärdet.

    SvaraRadera

MediaCreeper