lördag 13 oktober 2007

Utdrag av svar till företaget Black Earth East

(Detta inlägg består av delar av konversation med styrelsen i Black Earth East AB)

För en tid sedan skrev jag ett inlägg om en förestående nyemission i Företaget Black Earth East. Kontentan i inlägget var att jag är tveksam till de finansiella villkor som nyemissionen tecknas till för nytillkommande mindre aktieägare men är positivt inställd till företagets affärsidé. Inlägget grundar sig på den information som har kunnat införskaffa via Internet och i det investeringsmemoradum som är framtaget av bolaget. Någon personlig kontakt med styrelsen hade jag inte haft innan inlägget skrevs vilket jag så här i efterhand kan se som olyckligt och kanske har jag underskattat vidden av informationsspridning som en blogg kan ha.
Min bakgrund inom organisationen Aktiespararna samt det faktum att jag är uppväxt i en lantbrukarsläkt i många generationer tillbaka i tiden inte så långt bort geografiskt från Black Earth east kontor fick mig intresserad av emissionen och är den bakomliggande orsaken varför jag omnämnde bolaget på bloggen.

Jag uppskattar att företagets VD, Henrik Cedergren har valt att kommentera och bemöta mitt inlägg om vad han upplever som missuppfattningar hos mig. I kommentaren klarlägger förhållanden som inte varit kända för mig. Bla. att hyreskostnader inte avsåg det egna hemmet utan en kommande kontorslokal.

Jag vill först av allt klarlägga att det inte är min avsikt att smutskasta eller misskreditera bolaget som sådant. Det kan ha uppfattas som jag raljerade över bolaget som sådant och hur det bedrivs mer än de finansiella villkoren i erbjudandet och tvivelaktiga emissioner i största allmänhet om det har uppfattas på det viset ber jag om ursäkt.

Kontentan av inlägget var att jag ställde mig frågande inför de finansiella villkoren för nya aktieägare och jag tyckte inte det fanns en rimlig ekonomisk balans mellan gamla och nya aktieägare i bolaget därav tvekan inför emissionen. Bolaget hade också vissa frågetecken som ett namn som lätt går att förväxla med en i media mycket omtalad kommande nyemission hos bolaget Black Earth Farming. Enligt uppgifter i tidningen Hallands Nyheter var också företaget direkt nystartat en uppgift som kan vara felaktig och ej kontrollerad på bolagsverket av mig. Affärsidén eller styrelsens operativa arbete har jag inget att invända mot. Helt klart är det en spännande affärsidé.

Självfallet står det varje bolag fritt att välja kapitalanskaffningsmodell antingen som lån (där ägarna behåller hela den framtida vinsten mot ett betydligt större risktagande) eller eget kapital finansiering (där vinstandelen normalt späs ut vid större investeringar). I händelse av att man vänder sig till ett stort antal privatpersoner för emission av aktier, obligationer eller konvertibla produkter är det min personliga uppfattning att man som företag har ett stort ansvar gentemot mindre investerare då det i mindre onoterade bolag finns stora möjligheter som majoritetsägare tillskansa sig stora privatekonomiska fördelar på minoritetsägares bekostnad. Betydligt större ansvar än att bedriva investeringsverksamhet i fondform eller investeringsförmedling. Det är också ganska tidsödande för ett mindre bolag att upprätthålla information och insyn i verksamheten vilket kan leda till svårigheter för mindre aktieägare att tillskansa sig tillräcklig information och kan blir en extra belastning för ledningen i bolaget.

Henrik Cedergren har kommenterat min punkt om insatt kapital i bolaget (minsta insatsen 100 00kr). Grundarnas i bolaget insatta kapital är självfallet intressant speciellt i fall med realinvesteringar då insatt kapital bortsett bolagets kostnader går direkt till den underliggande tillgången man valt att investera i. Om ägarna sätter in 100 000 kr för 30% av bolaget (och kommande ägare sätter in (8 Mkr) eller om man sätter in 1 miljon för samma andel, 30% och nya ägare sätter in 8 Mkr är synnerligen intressant då det radikalt förändrar de finansiella villkoren samt inte minst de nya aktieägarnas avkastning.

Jag har själv en bakgrund som styrelseledamot inom intresseorganisationen Aktiespararna på lokal nivå där jag personligen fått insyn i processer där det förekommit tveksam kapitalanskaffning av mindre bolag och synnerligen oseriösa företagare som har varit i gränslandet mot tvivelaktig verksamhet. I många fall direkt riktad mot aktiespararnas medlemmar som jag haft att företräda. Många gånger har det inte funnits en bakomliggande tanke att göra ett företag lönsamt och där man sett nyemissioner som ett sätt att finansiera löneuttag ur bolaget. Ett annat vanligt arbetssätt bland dessa oseriösa entreprenörer är att man låter minoritetsägare stå för nästan allt kapital och därmed den största ekonomiska risken och i händelse av att företaget skulle göra en bra vinst och utvecklas positivt så tillfaller denna i oproportionerlig del majoritetsägaren (oftast styrelsen).

Det kan finnas en klar poäng är min personliga uppfattning om man gör en kapitalanskaffning hos hundratals privatpersoner att det finns eller tillsätts efter emissionen minst en i förhållande till huvudägarna "oberoende" styrelseledamot i bolaget då styrelsen har att företräda samtliga aktieägares intressen i bolaget och inte styrelsens egna privatekonomiska intressen. Även om black Earth East är ett onoterat bolag så kan det ändå vara bra att i styrelsen läsa "svensk kod för bolagsstyrning" där det står en hel del om denna problematik.

Det är min personliga uppfattning att entreprenörer självfallet skall ha möjlighet till en viss "entreprenörsränta" och ekonomiska incitament att göra ett bra jobb. Denna ”entreprenörsränta” bör vara utöver vanliga avkastningen som mindre passiva aktieägare får. Denna extra avkastning för entreprenören bör stå i relation mot den personliga uppoffring av tid, kompetens, uppbyggt kontaktnät för företaget och det risktagande som entreprenörer alltid tar exempelvis. Detta gäller självfallet även Black Earth East. Det kan givetvis finnas olika uppfattning om hur denna "entreprenörsränta" kan tas ut. Ibland förespråkas högre andel av bolagets egna kapital (som i fallet Black Earth East), ibland kan man använda sig av optioner, vinstdelning mellan anställda och aktieägare i händelse av vinst, Rörlig bonus till ledningen om bolaget når sina finansiella mål men vanligast av allt är nog det faktum att man kan ta ut lön ur företaget. De olika modellerna har självfallet sina för och nackdelar. Vilket Black Earth East bör tänka noggrant på i kommande emissioner.

I fallet Black Earth East pågående nyemssion bör nytillkommande aktieägare vara medvetna om att denna "entreprenörsränta" fungerar på så sätt att nuvarande ägare/grundarnas insatta kapital (100 000kr) omvandlas till en ägarandel på ca. 30% av bolagets framtida vinst och tillgångar om bolaget tar in 8 Mkr i nyemissionen. Eller om vi omvandlar det i siffror och kronor att 100 000kr omvandlas till inköpta åkerarealer i Rumänien till ett nuvärde på drygt 2 Mkr obelånat för styrelsen före avdrag för bolagets alla kostnader i transaktionen. För en nytillkommande aktieägare som väljer att teckna aktier för samma summa som ägarna (100 000kr) blir substansvärdet på åkrarna klart lägre än 100 000kr före avdrag för alla kostnader pga denna utspädning. Man skulle kunna teoretiskt sett jämföra detta med om man som investerare istället satsade sina pengar i en stängd riskkapitalfond som satsar på jordbruksmark i Rumänien med samma finansiella villkor som i denna aktieemission vilket skulle innebära en köpavgift på ca. 25% och 0% i förvaltningsavgift till fondbolaget. Visst är det mycket dyrt men det kan likväl vara en mycket bra affär.

Det är utifrån detta utgångsläge som man givetvis kan ha olika uppfattning om hur fördelaktigt det är som nytillkommande skall bedöma avkastningspotentialen på bolagets affärsidé. För även om styrelsen/gamla aktieägare kommer ha bättre avkastning på sina insatta pengar än övriga aktieägare är det förhoppningsvis så att båda får bra avkastning då bolagets målsättning är att tjäna pengar. Även om priset på åkerareal är lågt i Rumänien bör nytillkommande aktieägare också beakta det faktum att kapitaltillskott kommer behövas i bolaget för att uppnå rationella åkerarealer.

Ett ytterligare råd till Black Earth East är att i kommande emissioner ha mer kompletterande information om förvaltningen och driften av marken vilket jag tycker saknas i memorandumet. Utöver förändringar i jordbruksmarkens prisläge bör bolaget verka för att få ett på årsbasis visst löpande driftsöverskott genom arrendeintäkter eller om man helt enkelt väljer att bedriva eget jordbruk.

Om de finansiella villkoren förändras i kommande emissioner skulle jag kanske kunna tänka satsa en mindre summa i bolaget för att inte minst få möjligheten att följa bolagets utveckling då man verkar på en intressant marknad.

3 kommentarer:

 1. Hejsan,
  Jag har inte last prospektet men haller med att bade Black Earth East och Blatck Earth Farming ar bade spannande projekt. Sjalv tror jag att mat blir en bristvara i framtiden pa samma basis som olja, mineraler etc. Utvecklingslanderna forandrar matvanorna nar de far battre stallt och mera spannmal och kott behovs. Dessutom flyttar manga bonder i Kina och Indien till storstaderna for att soka lyckan.

  Vi ar idag ca 6 miljarder pa jorden och vissa tror att vi nar 9 miljarder innan det vander nedat igen. Det kommer att bli harda pafrestningar och kamper om jordens resurser som mat, vatten, energi mm (se bara pa kinesernas framfart i Afrika, Australien och Ryssland) och det kan nog tyvarr orsaka mera saker an bara hogre priser.

  Nagra drifta svenskar startade Chumak i sodra Ukraina for drygt 10 ar sedan. De har varit valdigt framgangsrika och ar ett mycket valkant varumarke i Ukraina idag. De brukar jord samt foradlar till manga fardiga produkter. De har mera an 1000 anstallda. En av svenskarna ar en bonde i tredje generation sa de hade gedigen jordbrukarkunskap med sig. De spekulerar dock inte i prisstegring utan verkar mera fokusera pa produktion av sina matvaror. En av svenskarna studerande pa Handels och var med pa en gastforelasning av Gad Rausing fran Tetra Pak. Rausing rekommenderade att "Go East". Sedan skriv de ett brev till Rausing och sa att nu gar vi till Ost for att starta jordbruk men saknar tillrackligt med kapital. Rausing nappade och och gick in med startkapital. Jag tror att de kommer att ga in pa de Ukrainska borsen sa smaningom. Las garna pa www.chumak.com. Man kan bara onska Black Eart East lycka till.

  SvaraRadera
 2. Black Earth East, Novus Finans, Tectona Capital... vem ska bort?

  Rätt svar: Novus Finans ska bort. De är ensamma om att ha blivit tilldömda både fängelse och näringsförbud.

  SvaraRadera
 3. Hallå där,

  Det hackas i olika sammanhang på Novus Finans på ett sätt som jag måste opponera mig mot.

  Det är riktigt att de tidigare ägarna, bröderna Ekeblom, är dömda för skattebrott. Men detta har inte ett smack med den nuvarande ägaren och VDn, K-G Karlsson, att göra.Så jag hoppas att Novus , liksom jag, är välkomna som aktieägare i BEE.

  Mvh

  Hellbound

  SvaraRadera

MediaCreeper